FIRE ANGEL WI-SAFE GATEWAY – LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS NL

B2B EULA

DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST. LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“LVE”) ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET RELEVANTE VAKJE AANVINKT EN DOORGAAT.

DEZE LVE:

  • GEEFT U INFORMATIE OVER ONS;

BEVAT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE FIRE ANGEL WI-SAFE CONNECT SERVICE (“Service”) EN DE SOFTWARE DIE GEÏNTEGREERD IS IN HET FIRE ANGEL WI-SAFE GATEWAY-PRODUCT (RESPECTIEVELIJK “Productsoftware” EN “Product”);LEGT BEPAALDE VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ U TEN AANZIEN VAN DE PRODUCTSOFTWARE. WIJ VRAGEN HIERTOE MET NAME UW AANDACHT VOOR ARTIKEL 3, WELK ARTIKEL VEREIST DAT U ONZE PRIVACYVERKLARING VERSTREKT AAN DE PERSONEN DIE WOONACHTIG ZIJN IN HET PAND WAARIN HET PRODUCT IS GEÏNSTALLEERD. DOOR HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U EN STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LVE NAMENS UZELF OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT IN VERBAND MET EEN DERGELIJKE TOEGANG. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN HOEDANIGHEID HEBT OM DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LVE TE AANVAARDEN EN DAARMEE IN TE STEMMEN NAMENS UZELF OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT.

INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LVE KUNT U HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN EN DIENT U HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT TE STAKEN EN GESTAAKT TE HOUDEN EN DIENT U HET PRODUCT UIT UW PAND TE VERWIJDEREN.

In deze LVE verwijst “wij“, “ons” en “onze” naar Fireangel Safety Technology Limited. Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales met ondernemingsnummer 3641019 en gevestigd te Bridge House, 4 Borough Street, London Bridge, Londen, SE1 9QR, Verenigd Koninkrijk.

OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN:-

1.               De Service en de beperkingen van Productsoftware

1.1.           Wij leveren de Service vanaf de datum van deze LVE (d.w.z. de datum waarop u het relevante vakje aanvinkt om aan te geven dat u akkoord gaat met deze LVE wanneer u hier om gevraagd wordt), tenzij en totdat de LVE door u of ons beëindigd wordt conform artikel 5 (“Looptijd“). De Service omvat:

1.1.1.          dat het is toegestaan om het Product met ons netwerk te verbinden en om het Product en de Productsoftware te activeren wanneer die verbinding tot stand gebracht is;

1.1.2.          (nadat het Product met het netwerk verbonden is en het Product en de Productsoftware geactiveerd zijn) de ontvangst van gegevens van het Product via de Productsoftware en het opslaan en hosten van die gegevens op onze servers;

1.1.3.          de overdracht van die gegevens naar de rechtspersoon die het Product in uw pand geïnstalleerd heeft (“Contractdienstverlener“).

1.2.           U kunt de Productsoftware uitsluitend gebruiken tezamen met en ten behoeve van het gebruik van het Product. Behoudens het bepaalde in deze LVE, of de voorwaarden van een licentie voor opensource-software (ten aanzien van opensource-software die de Productsoftware bevat), is het u niet toegestaan om (en zult u anderen niet aansporen, in staat stellen, opdracht geven tot, aanmoedigen of anderszins toestaan om:)

1.2.1.          de Productsoftware (of een deel daarvan) te gebruiken op een apparaat of computer anders dan het Product dat uw eigendom is of onder uw zeggenschap staat;

1.2.2.          de Productsoftware geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, daar reverse engineering op toe te passen, te decompileren, te demonteren, te wijzigen, te vertalen, te verveelvoudigen, daar afgeleide werken van te creëren, te “framen” of te “mirroren”, opnieuw uit te geven, te verzenden, te distribueren, samen te voegen of daar foutcorrecties op uit te voeren, behalve voor zover dit op grond van de wet- of regelgeving toegestaan is ten behoeve van de interoperabiliteit;

1.2.3.          aanduidingen van auteursrecht of andere aanduidingen van Fireangel Safety Technology Limited die de Productsoftware bevat te verwijderen, te wijzigen of te verbergen;

1.2.4.          de Productsoftware (geheel of gedeeltelijk) te verhuren, leasen, vervreemden, sublicentiëren of uit te lenen;

1.2.5.          de Productsoftware in welke vorm dan ook geheel of gedeeltelijk aan een persoon te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen.

2.               Updates van Productsoftware

Van tijd tot tijd kunnen wij patches, bugfixes, updates en andere aanpassingen ontwikkelen ter verbetering van de prestaties van de Productsoftware (“Updates“). Updates kunnen op afstand en automatisch op het Product gedownload en geïnstalleerd worden zonder dat u hier een melding van ontvangt of hiervoor aanvullende toestemming dient te verlenen, en u geeft hierbij toestemming voor het automatisch downloaden en installeren van dergelijke Updates op het Product. Indien u geen toestemming geeft voor dergelijke Updates dient u het gebruik van de Productsoftware te staken en gestaakt te houden (waardoor u het Product niet meer kunt gebruiken).

3.               Naleving van Gegevensbescherming – WIJ VRAGEN IN HET BIJZONDER UW AANDACHT VOOR DIT ARTIKEL

3.1.           Indien u niet de persoon bent die woonachtig is in het pand waar het Product geïnstalleerd wordt (bijvoorbeeld indien u het object waarin het Product geïnstalleerd is aan een derde verhuurt), dient u:

3.1.1.          (binnen een maand na de intrek van de derde(n) in de woning/ bewoning van het betreffende pand) een kopie van onze privacyverklaring (voor huurders) aan al deze derden te verstrekken (welke privacyverklaring is bijgevoegd bij deze LVE), . Dit zodat wij op wettige wijze de persoonsgegevens van die persoon kunnen verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen (zoals omschreven in ons Privacybeleid [https://www.fireangel.co.uk/fireangel-wi-safe-gateway-privacyverklaring-nl] en in de zin van artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming EU 2016/679 (“AVG”) zoals omschreven in ons Privacybeleid [https://www.fireangel.co.uk/fireangel-wi-safe-gateway-privacyverklaring-nl]. Op eerste verzoek dient u ons onverwijld (maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na het verzoek) de bewijsstukken te verstrekken waaruit blijkt dat u aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3.1.2.          ons onmiddellijk op de hoogte brengen als een bewoner van het pand waarin het Product zal worden / is geïnstalleerd, bezwaar maakt tegen het verzamelen en / of gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens zoals beschreven in de genoemde Privacyverklaring en u zult al onze wettige instructies en / of aanwijzingen opvolgen om dit bezwaar aan te pakken (inclusief, maar niet beperkt tot, het product uitzetten tot nader bericht).

Hierbij vrijwaart u ons en stelt u ons schadeloos ten aanzien van alle (directe, indirecte, bijkomende of bijzondere) schade, verliezen, sancties, boetes, kosten en/of onkosten die door ons gemaakt worden als gevolg van uw niet-naleving van dit artikel. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het niet nakomen van dit artikel een wezenlijke schending van deze LVE inhoudt.

4.               Beperkingen van het Product, de Productsoftware en de Service

4.1.           U erkent en aanvaardt dat wij niet (noch geven wij hiervoor enige garantie, verklaring, toezegging of verzekering):

4.1.1.          de hulpdiensten op de hoogte stellen indien het alarm in uw Product geactiveerd wordt;

4.1.2.          u op de hoogte stellen indien wij gegevens van het Product ontvangen waaruit blijkt of kan blijken dat het Product/de Productsoftware gebrekkig is of functioneert buiten de normale parameters.

4.2.           U erkent en aanvaardt dat, in het geval de Service gedragspatronen monitort bij gebruik van het Product en de Service (de zogenaamde “Predict”-dienst), wij geen enkele garantie, verklaring, toezegging of verzekering afgeven dat het Product, de Service, de Productsoftware en/of wij alle risico’s van brand, eventuele wijzigingen in het risico op brand en/of een hoger risico op brand zullen vaststellen en/of u van deze risico’s in kennis zullen stellen.

4.3.           U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor het bewerkstelligen en in goede staat houden van uw eigen netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van uw systemen naar de onze. U erkent dat zolang u de vereisten van dit artikel 4.3 niet naleeft, wij niet verplicht zijn om de Service te verlenen (en niet aansprakelijk zijn voor het niet verlenen van de Service).

4.4.           Een vertraging in of niet-verlening van de Service als gevolg van of in verband met uw netwerkverbindingen of telecommunicatieverbindingen of die veroorzaakt wordt door het internet is niet onze verantwoordelijkheid en wij zijn daar niet aansprakelijk voor.

4.5.           Het Product en de Productsoftware vallen onder onze productgarantie (voor meer informatie hierover, raadpleeg de handleiding van het Product). In aanvulling daarop garanderen wij dat de Service zal worden uitgevoerd met redelijke vaardigheid en zorg. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn alle andere garanties, verklaringen, toezeggingen en impliciete voorwaarden, zowel mondeling, schriftelijk als wettelijk (inclusief voorwaarden met betrekking tot de geschiktheid voor het doel en/of het voldoen aan kwaliteitsnormen) uitgesloten en niet van toepassing.

4.6.           U erkent en aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor alle informatie die door u wordt geüpload bij het gebruik van het Product en/of de Service. Deze informatie omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, foto’s of afbeeldingen van het/de Product(en) dat/die in het Pand is/zijn geïnstalleerd. U dient ervoor te zorgen dat dergelijke foto’s of afbeeldingen geen persoonlijke informatie bevatten, zoals huishoudelijke voorwerpen en/of op de foto identificeerbare personen.

5.               Beëindiging

5.1.           U kunt deze LVE en de Service te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen door de verbinding van het Product met het internet permanent te verbreken en het Product te de-installeren.

5.2.           Elk der partijen kan deze LVE en de Service met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging aan de wederpartij, zonder dat dit invloed heeft op andere ter beschikking staande rechten en rechtsmiddelen, indien:

5.2.1.          de wederpartij een bepaling van deze LVE wezenlijk schendt en deze schending niet hersteld kan worden of (indien deze schending wel hersteld kan worden) deze schending niet herstelt binnen een termijn van 14 dagen nadat zij hiertoe schriftelijk gesommeerd is;

5.2.2.          de wederpartij de bepalingen van deze LVE herhaaldelijk schendt op een zodanige wijze dat dit redelijkerwijs de mening rechtvaardigt dat haar gedrag in strijd is met het voornemen of het vermogen om de bepalingen van deze LVE uit te voeren;

5.2.3.          de wederpartij al haar activiteiten of een aanzienlijk deel daarvan opschort of staakt of dreigt om deze op te schorten of te staken;

5.2.4.          de wederpartij de aanstelling van een curator, beheerder of bewindvoerder ten aanzien van haar eigendom of activa aanvraagt, daarin toestemt of daaraan onderworpen wordt;

5.2.5.          de wederpartij niet meer in staat is, of schriftelijk toegeeft niet meer in staat te zijn, om haar opeisbare schulden te betalen;

5.2.6.          de wederpartij een vrijwillige regeling treft met haar crediteuren of onder bewind wordt gesteld of een bewindvoerder wordt aangesteld of documenten bij de rechtbank worden ingediend voor de aanstelling van een bewindvoerder voor die wederpartij, of indien die wederpartij kennis geeft van het voornemen om een bewindvoerder aan te stellen; of

5.2.7.          de wederpartij failliet gaat of een bevel wordt gegeven of een besluit wordt genomen tot de vereffening van die wederpartij.

5.3.           Wij kunnen, door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan u, de LVE en de Service te allen tijde beëindigen vanaf 12 maanden of langer nadat uw Service voor het Product voor de eerste maal geactiveerd is. U erkent en gaat ermee akkoord dat dit redelijk is, aangezien de prijs van het Product berekend wordt op basis van het feit dat de Service slechts voor een beperkte periode verleend wordt.

5.4.           Alle rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van partijen die zijn opgebouwd tot aan de datum van beëindiging of afloop, waaronder begrepen het recht om schadevergoeding te eisen met betrekking tot een schending van de LVE dat bestond ten tijde van of voorafgaand aan de datum van beëindiging, worden niet getroffen door de beëindiging of afloop van deze LVE en de Service.

5.5.           Bij beëindiging van deze LVE en de Service, ongeacht de reden:

5.5.1.          komen alle rechten die u op grond van deze LVE zijn toegekend te vervallen;

5.5.2.          staakt u alle activiteiten die op grond van deze LVE zijn goedgekeurd, waaronder begrepen uw gebruik van de Service;

5.5.3.          verbreekt u onmiddellijk en permanent de verbinding van het Product, de-installeert u het Product en verklaart u aan ons (op ons verzoek) dat u dit gedaan hebt.

6.               Aansprakelijkheidsbeperking

6.1.           In dit artikel 6 wordt de volledige aansprakelijkheid vermeld van elke partij (en van de functionarissen, werknemers, agenten en/of ondergeschikten van elke partij) jegens de wederpartij ten aanzien van en/of met betrekking tot en/of in verband met:

6.1.1.          een schending van deze LVE, ongeacht waaruit deze voortvloeit;

6.1.2.          de Service, waaronder het gebruik dat daarvan wordt gemaakt;

6.1.3.          verklaringen, mededelingen of onrechtmatig handelen of nalaten (met inbegrip van nalatigheid) voortvloeiend uit of in verband met deze LVE en/of de Service; en

6.1.4.          enige andere aansprakelijkheid (waaronder begrepen niet-contractuele aansprakelijkheid), ongeacht waaruit deze voortvloeit en op grond van welke rechtstheorie dan ook, die voortvloeit uit of in verband met deze LVE en/of de Service.

6.2.           Niets in deze LVE betekent een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van een der partijen voor:

6.2.1.          overlijden of letselschade als gevolg van nalatigheid; of

6.2.2.          fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken of opzettelijk verzuim; of

6.2.3.          alle andere zaken ten aanzien waarvan (een poging tot) uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid door een der partijen onrechtmatig zou zijn.

6.3.           Behoudens de artikelen 3.1 en 6.2, en met uitzondering van claims met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Product en/of de Productsoftware, zal geen der partijen in enig geval aansprakelijk zijn jegens de wederpartij, uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (waaronder begrepen nalatigheid) of schadeloosstelling, of voor een schending van de wettelijke plicht of een verkeerde voorstelling van zaken, en/of anderszins, ongeacht waaruit deze voortvloeit en op grond van welke rechtstheorie dan ook, voor een van de volgende (directe of indirecte) verliezen:

6.3.1.          winstderving of inkomstenderving;

6.3.2.          reputatieverlies of aantasting van goodwill;

6.3.3.          bedrijfsverlies;

6.3.4.          verlies van contracten of verlies van zakelijke kansen;

6.3.5.          verlies van verwachte besparing;

6.3.6.          betalingen (bijv. boetes) die gedaan moeten worden/gedaan zijn aan derden uit hoofde van een contract of regeling;

6.3.7.          verspilde tijd van het management en/of personeel en/of verspilde kantoortijd;

6.3.8.          verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;

6.3.9.          schade aan eigendommen (bijv. gebouwen, IT- of telecommunicatiesystemen/-netwerken en/of bezittingen),

noch enige bijzondere, indirecte of gevolgschade.

6.4.           Behoudens hetgeen bepaald in de artikelen 3.1 en 6.2, en met uitzondering van claims met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Product en/of de Productsoftware, is de totale aansprakelijkheid van elk der partijen jegens de wederpartij, uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (waaronder begrepen nalatigheid) of schadeloosstelling, of voor een schending van de wettelijke plicht of een verkeerde voorstelling van zaken, en/of anderszins, ongeacht waaruit deze voortvloeit en op grond van welke rechtstheorie dan ook, beperkt tot EUR 500 (vijfhonderd euro).

7.               Intellectuele eigendomsrechten

7.1.           U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op het Product en de Productsoftware berusten bij ons of onze licentiegevers, en dat u geen rechten heeft op of ten aanzien van het Product of de Productsoftware anders dan het recht om deze te gebruiken conform normaal gebruik en de bepalingen van deze LVE.

8.               Interpretatie van deze LVE

8.1.           Een verwijzing in deze LVE naar een persoon omvat tevens een natuurlijke persoon en een lichaam met of zonder rechtspersoonlijkheid (ongeacht of deze afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft) en de persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van die persoon.

8.2.           Verwijzingen in deze LVE naar artikelen zijn de artikelen van deze LVE. Kopjes van artikelen hebben geen invloed op de interpretatie van deze LVE.

8.3.           In deze LVE vormt een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling een verwijzing daarnaar in de van tijd tot tijd gewijzigde, uitgebreide of opnieuw vastgestelde vorm, met dien verstande dat tussen partijen een dergelijke wijziging, uitbreiding of nieuwe vaststelling niet geldt voor de doeleinden van deze overeenkomst voor zover deze een nieuwe of uitgebreide verplichting, aansprakelijkheid of beperking oplegt aan een partij of anderszins de rechten van een partij nadelig beïnvloedt. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat lagere wetgeving krachtens die wet of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

8.4.           Een verplichting in deze LVE voor een partij om iets niet te doen, omvat een verplichting om niet toe te staan dat datgene gebeurt.

8.5.           In deze LVE:

8.5.1.          omvatten woorden in het enkelvoud tevens het meervoud en omgekeerd;

8.5.2.          omvatten verwijzingen naar schriftelijk tevens e-mail; en

8.5.3.          worden woorden die volgen na de termen waaronder begrepen, omvatten, met name, bijvoorbeeld of soortgelijke uitdrukkingen opgevat als zijnde illustratief en beperken deze niet de strekking van de woorden, omschrijving, definitie, zin of term die voorafgaat aan die termen.

9.               Overmacht

9.1.           Een partij is niet in overtreding van deze LVE, noch aansprakelijk voor de niet-nakoming of vertraging in de nakoming van verplichtingen op grond van deze LVE (en de termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt dienovereenkomstig verlengd) voortvloeiende uit of te wijten aan handelingen, gebeurtenissen, nalaten of ongevallen buiten haar redelijke macht (“Overmachtsituatie“) waaronder begrepen maar niet beperkt tot het volgende:

9.1.1.          natuurrampen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot brand, overstroming, aardbeving, storm of andere natuurrampen;

9.1.2.          oorlog, oorlogsdreiging of voorbereiding op oorlog, gewapend conflict, oplegging van sancties, embargo, verbreking van diplomatieke betrekkingen of soortgelijke handelingen;

9.1.3.          terroristische aanslag, burgeroorlog, onlusten of oproer;

9.1.4.          nucleaire, chemische of biologische verontreiniging of een supersonische schokgolf;

9.1.5.          brand, ontploffing of onvoorziene schade;

9.1.6.          nadelige weersomstandigheden;

9.1.7.          instorten van bouwconstructies, storing van computers of voertuigen;

9.1.8.          arbeidsgeschillen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stakingen, arbeidsongeregeldheden of uitsluitingen;

9.1.9.          niet-nakoming door leveranciers of onderaannemers (anders dan bedrijven in dezelfde groep als de partij die beroep wenst te doen op dit lid); en

9.1.10.       onderbreking of storing van nutsvoorzieningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot elektriciteit, telecommunicatie, het internet, gas of water.

9.2.           Indien de Overmachtsituatie tijdens een onafgebroken periode van meer dan 3 maanden voortduurt, kan elk der partijen deze LVE beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging aan de wederpartij met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Deze LVE eindigt na afloop van deze opzegtermijn. Een dergelijke beëindiging is onverminderd de rechten van partijen ten aanzien van een overtreding van deze LVE die zich voordoet voorafgaand aan die beëindiging.

10.             Kennisgevingen

10.1.        Een kennisgeving aan een partij op grond van of in verband met deze LVE vindt schriftelijk plaats en wordt persoonlijk overhandigd of gefrankeerd per brievenpost of per koerier verzonden, gericht aan de statutaire zetel of de hoofdvestigingsplaats of:

10.1.1.       door een e-mail aan ons op connected.support@fireangeltech.com;

10.1.2.       door een e-mail aan u op het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven ten tijde van de verbinding van het Product met ons netwerk.

10.2.        Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen:

10.2.1.       bij persoonlijke overhandiging: bij ondertekening van een ontvangstbewijs;

10.2.2.       bij verzending per e-mail: op de datum waarop de e-mail verzonden is, met dien verstande dat de verzendende partij bewijs kan leveren dat de e-mail correct geadresseerd is en dat deze haar systeem verlaten heeft; of

10.2.3.       bij verzending gefrankeerd per brievenpost of per koerier: om 9.00 uur op de tweede werkdag na verzending of de door de koerier vastgelegde tijd.

10.3.        Dit artikel is niet van toepassing op de aanzegging van een procedure of andere documenten in juridische procedures.

11.             Algemeen

11.1.        Gehele Overeenkomst. Deze LVE vormt de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van en vernietigt alle voorgaande overeenkomsten, toezeggingen, verzekeringen, garanties, verklaringen en afspraken tussen ons, mondeling dan wel schriftelijk, ten aanzien van het onderwerp daarvan.

11.2.        Geen beroep. Elke partij gaat ermee akkoord dat haar geen rechtsmiddelen ter beschikking staan ten aanzien van verklaringen, mededelingen, verzekeringen of garanties (die onbedoeld dan wel uit onoplettendheid zijn gegeven) die niet in deze LVE zijn opgenomen. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen vordering kan instellen ten aanzien van een onbedoelde of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige verkeerde weergave van zaken op basis van een verklaring in deze LVE. Niets in dit document vormt een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor fraude.

11.3.        Afwijkingen. Een wijziging of afwijking van deze LVE is slechts geldig zodra deze schriftelijk plaatsvindt en ondertekend is door de partijen (of hun gemachtigden).

11.4.        Cessie en andere transacties. U kunt uw rechten en verplichtingen op grond van deze LVE niet cederen, overdragen, verpanden, belasten, uitbesteden, daar een trust voor in het leven roepen of daar anderszins mee omgaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die wij naar ons uitsluitend goeddunken kunnen onthouden).

11.5.        Afstandsverklaring. Verzuim of vertraging door een partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze LVE of de wet houdt geen afstandsverklaring daarvan in of van enig ander recht of rechtsmiddel, en houdt geen uitsluiting of beperking in van de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. De enkele of gedeeltelijke uitoefening van dat recht of rechtsmiddel houdt evenmin uitsluiting of beperking in van de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

11.6.        Scheiding. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze LVE ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht zo minimaal mogelijk te zijn aangepast om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke aanpassing niet mogelijk is, wordt de desbetreffende bepaling of deel van een bepaling geacht verwijderd te zijn. Een aanpassing of verwijdering van een bepaling of deel van een bepaling op grond van dit artikel heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze LVE.

11.7.        Rechten van derden. Derden, niet zijnde een partij bij deze LVE, hebben geen rechten op grond van of in verband met deze LVE.

11.8.        Toepasselijk recht. Op deze LVE en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze LVE of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (waaronder begrepen niet-contractuele geschillen of vorderingen) is het recht van Engeland en Wales van toepassing.

11.9.        Bevoegdheid. Partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales bij uitsluiting bevoegd zijn om geschillen of vorderingen te beslechten voortvloeiend uit of verband houdend met deze LVE of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (waaronder begrepen niet-contractuele geschillen of vorderingen).