FIREANGEL WI-SAFE GATEWAY – PRIVACYVERKLARING NL

B2B Privacy Policy – TENANT

Wij vinden uw privacy heel belangrijk. Wij vragen u deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Deze bevat belangrijke informatie over de werking van uw FireAngel Wi-Safe Gateway-product en bovendien over:

 

 1. WIE ZIJN WIJ

FireAngel Safety Technology Limited is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales met ondernemingsnummer 3641019 en gevestigd te Bridge House, 4 Borough Street, London Bridge, Londen, SE1 9QR, Verenigd Koninkrijk.

Wij zijn de ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt. Dit betekent dat wij bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige en correcte verwerking daarvan en dat ons gedrag wordt gereguleerd door privacywetgeving, waaronder de Data Protection Act 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (‘AVG’). Ons registratienummer in het Data Protection Public Register (het Britse openbaar register verwerking persoonsgegevens) is ZA059289.

Wanneer in deze Privacyverklaring de onderstaande woorden met hoofdletters worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis:

Contractdienstverlener de rechtspersoon die het Product in het Pand heeft geïnstalleerd
Pand het pand waar het Product is geïnstalleerd en waar het functioneert
Product het FireAngel Wi-Safe Gateway-product
Productsoftware de software die in het Product is ingebouwd en op basis waarvan het Product functioneert
Service de FireAngel Wi-Safe Connect-service
‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ FireAngel Safety Technology Limited

 

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERZAMELEN

De onderstaande tabel geeft weer welke persoonsgegevens wij over u (kunnen) verzamelen en hoe deze worden verzameld.

Categorie persoonsgegevens Om welke persoonsgegevens gaat het en hoe worden ze verzameld
Informatie die u aan ons verstrekt (‘Verstrekte Informatie’): De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen omvatten: uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land waar u woonachtig bent, vragen die u ons stuurt over het Product, de Productsoftware en/of de Service, informatie over problemen/defecten die u ondervindt met het Product, de Productsoftware en/of de Service, en/of bijzonderheden ten aanzien van uw correspondentie/contact met ons.

Wij kunnen deze persoonsgegevens verzamelen:

·      wanneer u op ons verzoek formulieren invult en (via internet) instuurt met betrekking tot het Product, de Productsoftware en/of de Service;

·      Als u zich bij ons registreert voor een account vragen wij u om bepaalde informatie te verstrekken zodat wij een account kunnen aanmaken, ter beschikking stellen en beheren;

·      wanneer u met ons correspondeert of communiceert, onder meer telefonisch, per brief of per e-mail.

Informatie die we verzamelen via de installateurs In bepaalde omstandigheden kan de installateur van het Product persoonsgegevens die u verstrekt, verzamelen en invoeren: waaronder begrepen een of meer van de volgende gegevens:

·      voor- en achternaam;

·      adres van de woning;

·      de locatie van het apparaat, waarbij een aantal van uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam (bijvoorbeeld “John’s Office”), kunnen worden vermeld;

·      contactgegevens waarbij u wordt genoemd als contactpersoon in geval van meldingen/signaleringen met betrekking tot het Pand.

Informatie die wij verzamelen via het Product, de Productsoftware en de Service

(‘Productinformatie’ en ‘Operationele Informatie’)

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen omvatten:

·      technische informatie, waaronder het soort Product dat u gebruikt, een unieke productidentificatie (bijv. het serienummer en/of modelnummer van het Product), het MAC-adres van de netwerkinterface van het Product, IP-adres, netwerkinformatie, de instelling van de tijdzone, het versienummer van de Productsoftware (‘Productinformatie’);

·      bijzonderheden over de werking van het Product en/of de Productsoftware, waaronder de activatiestatus van het Product (d.w.z. of het aan staat, verbonden is met ons netwerk en functioneert binnen de normale parameters (hetgeen uitsluitend door ons bepaald wordt)), de data en tijden waarop het alarm in het Product geactiveerd is (bijv. door rook of koolmonoxide) en of en wanneer het alarm van het Product vervolgens uitgezet is, de data en tijden waarop er op de ‘testknop’ van het Product gedrukt is, het batterijniveau en andere diagnostische informatie over het Product, vaststelling van de risico’s in relatie tot de bovenstaande informatie en de prestaties daarvan (‘Operationele Informatie’).

Deze persoonsgegevens worden automatisch verzameld tijdens de normale werking van het Product (via de Productsoftware en de Service).

Wij moeten bovenstaande persoonsgegevens verzamelen zodat het Product zijn functie kan vervullen en wij de Service kunnen leveren. Als u ons de bovenstaande persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit betekenen dat het Product en de Productsoftware niet correct functioneren en dat wij de Service niet of slechts met vertraging kunnen leveren.

 

 1. Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens

Op grond van privacywetgeving mogen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken als we daarvoor een grondslag hebben. De wettelijke basis waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals beschreven in de onderstaande tabel (met inbegrip van de verstrekking van deze gegevens aan derden, zoals hieronder bepaald in paragraaf 4)) baseren, is dat deze noodzakelijk is ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen (nl. voor het succes, de groei en de bescherming van onze onderneming) en/of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar van het Pand (nl. voor de werking van het Product en de veiligheid van het Pand).

Een gerechtvaardigd belang is wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, en zolang uw eigen rechten en belangen niet zwaarder wegen en worden ingeperkt. Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen (d.w.z. Verstrekte Informatie, Productinformatie en Operationele Informatie) op de volgende wijze:

Categorie persoonsgegevens Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens
Verstrekte Informatie

Productinformatie

Operationele Informatie

Wordt door ons gebruikt zodat wij:

·      het Product op ons netwerk kunnen identificeren (en kunnen onderscheiden van andere producten op ons netwerk);

·      het Product en de werking en het gebruik daarvan in verband met de Service kunnen controleren. Wij gebruiken de verzamelde informatie van tijd tot tijd (bijvoorbeeld wanneer onze “Predict” service wordt gebruikt) in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm om gedragspatronen vast te stellen ten aanzien van het gebruik van en/of de interactie met het Product. De Productsoftware vertelt ons bijvoorbeeld hoe vaak het alarm in het Product gedurende een bepaalde periode is geactiveerd en vervolgens uitgezet, en wij gebruiken de verzamelde gegevens om inzicht te krijgen in de frequentie van risicopatronen wanneer een risico van brand/temperatuur/koolmonoxide gesignaleerd wordt;

·      indien het alarm in het Product geactiveerd wordt, automatische meldingen (inclusief ‘pushmeldingen’, indien u hebt aangegeven dat u die wilt ontvangen (nl. door het aanvinken van het betreffende vakje in de instellingen van uw apparaat)) aan u kunnen sturen via een mobiele softwareapplicatie (indien u deze op een mobiel apparaat hebt gedownload en geïnstalleerd) en/of aan het e‑mailadres van een (door u aangewezen) derde;

·      storingen in het Product die via de Service aan ons gemeld worden, kunnen analyseren en klantenservice kunnen bieden met betrekking tot dergelijke storingen conform een van toepassing zijnde garantie voor het Product;

·      de technische werking en/of kwaliteit van onze producten/diensten en/of van software die gebruikt wordt in verband met onze producten/diensten kunnen ontwikkelen en/of verbeteren;

·      u klantenservice en ondersteuning kunnen bieden met betrekking tot het Product, de Productsoftware en/of de Service indien en wanneer u contact met ons opneemt en ons hierom vraagt;

·      de kwaliteit van onze producten, hun werking en/of de overeenstemming van onze producten met de geldende wet- en regelgeving kunnen controleren;

·      contact met de eigenaar van het Pand of de installateur van het Product kunnen opnemen over problemen met of storingen in de prestatie van het Product, de Productsoftware en/of de Service.

Wij kunnen de door u aan ons verstrekte informatie tevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en als basis voor ontwikkelings-, marketing-, verkoop- en/of andere zakelijke beslissingen.

Wij kunnen een gegevenscategorie combineren met een andere gegevenscategorie (bijv. Verstrekte Informatie met Operationele Informatie). Zolang de informatie gecombineerd wordt, behandelen wij de gecombineerde informatie als persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring.

 

 1. VERSTREKKING VAN UW GEGEVENS

Zolang het Product, de Productsoftware en/of de Service gebruikt worden, kunnen wij alle of een deel van de gegevens die wij over u verzamelen aan de volgende derden verstrekken:

Gegevenscategorie Ontvanger
Productinformatie

Operationele Informatie

De eigenaar van het Pand: wij verstrekken deze gegevens aan de eigenaar van het Pand via de Service, die de eigenaar van het Pand in staat stelt om toegang te verkrijgen tot de gegevens, deze te verwerken, te analyseren en/of op te slaan om:

·      de operationele status en het gebruik van het Product te controleren;

·      meldingen te ontvangen over storingen die zijn opgetreden in het Product;

·      meldingen te ontvangen over de data en tijden waarop het alarm in het Product geactiveerd is;

·      de data en tijden te controleren waarop er op de ‘testknop’ van het Product gedrukt is.

Deze gegevens mogen ook worden verstrekt aan de eigenaar van het Pand in het geval de eigenaar van het Pand de Service heeft gekoppeld/aangesloten op een apparaat met toegang tot Amazon Alexa (zie hieronder met betrekking tot gegevens die we aan Amazon kunnen doorgeven).

Hierdoor kan de eigenaar van het Pand:

·      u op de hoogte stellen indien het Product niet met ons netwerk verbonden is;

·      u op de hoogte stellen indien er een storing in het Product is;

·      u eraan herinneren om het Product te testen.

Productinformatie

Operationele Informatie

 

Contractdienstverlener: wij verstrekken deze gegevens aan de Contractdienstverlener via onze FireAngel Connected-software, die de Contractdienstverlener in staat stelt om toegang te verkrijgen tot de gegevens, deze te verwerken, te analyseren en/of op te slaan ter uitvoering van een eventuele overeenkomst die hij met de eigenaar van het Pand is aangegaan en om:

·      de operationele status en het gebruik van het Product te controleren;

·      meldingen te ontvangen over storingen die zijn opgetreden in het Product;

·      meldingen te ontvangen over de data en tijden waarop het alarm in het Product geactiveerd is;

·      de data en tijden te controleren waarop er op de ‘testknop’ van het Product gedrukt is.

Hierdoor kan de Contractdienstverlener de eigenaar van het Pand:

·      op de hoogte stellen indien het Product niet met ons netwerk verbonden is;

·      op de hoogte stellen indien er een storing in het Product is;

·      op de hoogte stellen van de data en tijden waarop het alarm in het Product geactiveerd is;

·      eraan herinneren om het Product te testen.

Productinformatie

Operationele Informatie

 

De rechtspersoon waarvan de Contractdienstverlener het Product gekocht heeft (‘Distributeur’): wij verstrekken deze gegevens aan de Distributeur, zodat deze:

·      klantenservice en ondersteuning kan bieden met betrekking tot het Product, de Productsoftware en/of de Service indien en wanneer u contact met ons/hem opneemt en ons/hem hierom vraagt;

·      met ons kan communiceren/corresponderen over klantenservice en ondersteuningsproblemen, storingen en/of onderhoudsproblemen die u ondervindt/hebt ondervonden met betrekking tot het Product, de Productsoftware en/of de Service.

Operationele Informatie Amazon: indien (en alleen indien) de eigenaar van het Pand de Service aansluit op de Alexa service van Amazon, zodat hij/zij via Alexa aan de Service vragen kan stellen over de status van het Product, dan kunnen uw gegevens aan Amazon worden verstrekt.

Indien de eigenaar van het Pand via Alexa vragen stelt aan de Service over de status van het Product, dan zal de Service (en niet Amazon) automatisch gegevens op de cloud servers bekijken om zo het antwoord op de gestelde vraag te vinden. De Service maakt een tekstinstructie (bijvoorbeeld het antwoord op de vraag, die mogelijk operationele informatie kan bevatten) en stuurt deze naar Amazon, zodat Alexa de tekstinstructie kan uitlezen (bijvoorbeeld “Jan Janssens brandalarm is defect” of “het brandalarm van Dorpstraat 25 is voor het laatst geactiveerd op 6 januari 2018”). Afgezien van de tekstinstructie welke wordt gemaakt naar aanleiding van de gestelde vragen, worden er geen gegevens aan Amazon verstrekt.

Amazon zal de gegevens die zij van ons ontvangt beheren, opslaan, verwerken en verstrekken in overeenstemming met hun Privacy Policy. Voor meer informatie over de verwerkingsverantwoordelijken die onderdeel uitmaken van Amazon en de wijze waarop dezen de verstrekte gegevens opslaan, verwerken en verstrekken, verwijzen wij naar de Privacy Policy van Amazon.

Wij zullen uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken:

 • indien wij gerechtvaardigde belangen hebben bij verstrekking van de gegevens (nl. voor het succes, de groei en de bescherming van onze onderneming), onder meer:
 • aan potentiële kopers of verkopers van ondernemingen of activa indien wij voornemens zijn om een onderneming of activa te kopen of te verkopen, maar wij doen dit uitsluitend nadat de potentiële koper of verkoper een overeenkomst met ons is aangegaan ter bescherming van de geheimhouding en veiligheid van uw persoonsgegevens;
 • indien FireAngel Safety Technology Limited of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens van gebruikers van het Product/de Productsoftware/de Service tot de overgedragen activa behoren;
 • om de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers en/of andere overeenkomsten ten uitvoer te leggen of toe te passen, of om potentiële schendingen te onderzoeken en/of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van FireAngel Safety Technology Limited, onze klanten, of anderen te beschermen;
 • indien verstrekking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, onder meer;
 • indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen om aan een wettelijk(e) verplichting of verzoek te voldoen, in welk geval wij uw persoonsgegevens mogelijk aan politie, justitie en/of toezichthouders moeten verstrekken.

Wij kunnen andere IT-dienstverleners toestemming geven om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij ervan overtuigd zijn dat wij een wettelijke basis hebben om deze met hen te delen en wanneer zij passende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

 1. WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN

Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u telefonisch, per e-mail of anderszins met ons communiceert, worden bij ons gearchiveerd en opgeslagen (ten kantore van FireAngel Safety Technology Limited, Vanguard Centre, Coventry, CV4 7EZ, Verenigd Koninkrijk).

Gegevens die wij van en over u verzamelen (waaronder Verstrekte Informatie, Productinformatie en Operationele Informatie) worden ook opgeslagen met behulp van de Amazon Cloudservice via een door ons beheerd en gecontroleerd account. Bij opslag met behulp van de Amazon Cloudservice worden de gegevens opgeslagen op een gedistribueerd cloudplatform en worden de gegevens die wij verzamelen dus niet op één specifiek adres opgeslagen. Alle door u verstrekte en door ons verzamelde gegevens worden echter opgeslagen op een locatie binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

 

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Tenzij de wet of een toezichthoudende autoriteit anders voorschrijft bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de volgende termijnen:

 • Verstrekte Informatie: zolang het abonnement van de eigenaar van het Pand op het FireAngel Connect-systeem (d.w.z. de Service) actief blijft, plus 3 jaar;
 • Productinformatie: zolang het abonnement van de eigenaar van het Pand op het FireAngel Connect-systeem (d.w.z. de Service) actief blijft, plus 3 jaar;
 • Operationele Informatie: zolang het abonnement van de eigenaar van het Pand op het FireAngel Connect-systeem (d.w.z. de Service) actief blijft, plus 3 jaar.

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan die welke in deze Privacyverklaring zijn beschreven.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren.

 

 1. UW RECHTEN

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten, die u kosteloos kunt uitoefenen (tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, in welk geval wij u een redelijke vergoeding in rekening kunnen brengen of kunnen weigeren gevolg te geven aan uw verzoek):

Recht Omschrijving
Inzage Het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen.
Rectificatie Het recht om eventuele fouten in uw persoonsgegevens door ons te laten corrigeren.
Vergetelheid Het recht om uw persoonsgegevens – in bepaalde situaties – door ons te laten verwijderen.
Beperking van de verwerking Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens — onder bepaalde omstandigheden (bijv. als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist) – door ons te laten beperken.
Overdraagbaarheid van gegevens Het recht om – in bepaalde situaties — de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of die gegevens aan een derde over te dragen.
Bezwaar Het recht om bezwaar te maken:

·      te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (met inbegrip van profilering);

·      in bepaalde andere situaties tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door ons (bijv. ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen).

Geen onderwerping aan geautomatiseerde individuele besluitvorming Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Voor meer informatie over elk van deze rechten, met inbegrip van de omstandigheden waaronder zij van toepassing zijn, kunt u contact met ons opnemen of de toelichting van de Britse Information Commissioner’s Office (ICO) inzake de rechten van natuurlijke personen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming raadplegen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen:

 • kunt u ons mailen of schrijven (zie hieronder: ‘Contact opnemen’);
 • dient u ons voldoende informatie te verstrekken om u te identificeren (bijv. uw volledige naam, adres en klant- of referentienummer);
 • dient u ons een bewijs van uw identiteit en adres te verstrekken (een kopie van uw rijbewijs of paspoort en een recente rekening van een nutsbedrijf of creditcard); en
 • dient u ons te laten weten welk recht u wilt uitoefenen en op welke gegevens uw verzoek betrekking heeft.

 

 1. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of op onrechtmatige wijze worden gebruikt of geraadpleegd. Degenen die uw gegevens verwerken, zijn daartoe gemachtigd en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures voor het omgaan met vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij u en de toezichthouder op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging.

 

 1. KLACHTEN

Wij hopen dat wij uw vragen of zorgen over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden of oplossen (zie hieronder: ‘Contact opnemen’).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie (of de Europese Economische Ruimte) waar u werkt, gewoonlijk verblijft of waar een vermeende inbreuk op de gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk is de Information Commissioner’s Office, te bereiken via https://ico.org.uk/concernsof telefoonnummer 0303 123 1113.

 

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is oorspronkelijk gepubliceerd in september 2016 en is voor het laatst bijgewerkt in July 2020.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Toekomstige wijzigingen worden gepubliceerd op onze website (https://www.fireangel.co.uk/). Voor zover van toepassing wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Wij raden u aan regelmatig op onze website te kijken of er updates van of wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn.

 

 1. CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over de persoonsgegevens die wij van u bewaren, kunt u per post, e-mail of telefoon contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn:

Post: FireAngel Safety Technology Limited, Vanguard Centre, Coventry, CV4 7EZ, Verenigd Koninkrijk

Email: connectsupport@fireangeltech.com

Telephone: +44330 094 5830